Lounais-Hämeen Lintuharrastajat ry:n (LHLH:n) aluerariteettikomitean säännöt

Hyväksytty LHLH:n hallituksen kokouksessa 9.1.2012


1§ Kokoonpano

Aluerariteettikomiteaan (ARK) kuuluu viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Jäsenet valitsee LHLH:n hallitus yhdistyksen jäsenistöstä. Komitean jäsenten keskuudesta valitaan puheenjohtaja ja sihteeri. Toimikausi kestää kaksi vuotta siten, että puolet jäsenistä on erovuorossa vuorovuosin. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus määrätään arvalla kalenterivuodeksi 2013. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Jäsenten toimikausi alkaa kalenterivuoden alusta. Kesken toimikauden eronneen ARK:n jäsenen tilalle voidaan valita uusi jäsen.

 

2§ Havaintoilmoituksen tekeminen

Havainnot ilmoitetaan rariteettikomitean (RK) lomakkeella kahden kuukauden kuluessa havaintohetkestä. Lomake lähetetään ensisijaisesti sähköpostilla ARK:n sihteerille. Mahdolliset muut dokumentit (esim. kuva tai video) lähetetään liitteenä lomakkeen mukana. Mikäli sähköisen lomakkeen käyttö ei ole mahdollista, lomakkeen voi lähettää sihteerille kirjepostin mukana.

 

3§ Havaintojen käsittely

ARK:n sihteeri toimittaa havaintoilmoitukset komitean muille jäsenille, jotka antavat perustellut kirjalliset lausuntonsa sihteerille mahdollisimman nopeasti. Jos komitean jäsen on ollut mukana löytämässä lintua, jota ilmoitus koskee, hän jäävää itsensä. Jäsenen ei myöskään tule antaa lausuntoa, mikäli hän on muista syistä estynyt käsittelemästä havaintoa. Lausunto tarvitaan vähintään neljältä jäseneltä. Mikäli yli puolet ARK:sta kokee itsensä jääviksi, havainto siirretään jonkin muun alueyhdistyksen ARK:n käsittelyyn.

Lausuntovaihtoehdot ovat

A = Hyväksytään.

B = Tiedot riittämättömät havainnon hyväksymiseksi.

C = Hylätään. Määritys todennäköisesti väärin.

D = Ei kannanottoa.

 

Havainto hyväksytään, jos lausuntokierroksen tulos on 5A, 4A, 4A+1D tai 3A+1D. Muussa tapauksessa havainto otetaan käsiteltäväksi kokouksessa, joka voi olla myös sähköpostikokous. Kokouksessa jäsenet esittävät perustelunsa kannanotolleen, jonka jälkeen äänestetään. Havainnon hyväksymiseen vaaditaan, että korkeintaan yksi ääni on muu kuin A. Jos havainto on saanut heti ensimmäisellä lausuntokierroksella vähintään 2 C:tä tai kolme B:tä, havainto ei siirry kokoukseen vaan se hylätään.

ARK:n sihteeri pitää kirjaa ARK:lle lähetetyistä havainnoista ja niiden käsittelystä. Sihteeri ilmoittaa myös havainnon ilmoittajalle ARK:n päätöksen. Hylätyt havainnot on perusteltava.

ARK:n jäseniä sitoo vaitiolovelvollisuus havaintoilmoitusten sisältöä koskien.

 

4§ Havaintojen poistaminen Tiira-lintutietopalvelusta

ARK:n hylkäämät havainnot merkitään Tiira-lintutietokannassa ARK:n hylkäämiksi, jolloin havainnot eivät näy julkisesti. Havainnot, joista ei ole tullut havaintoilmoitusta 2§ asetettuun määräaikaan mennessä poistetaan Tiirasta.

 

5§ Sääntöjen muuttaminen ja tulkinta

Säännöt ja niihin tehtävät muutokset hyväksyy LHLH:n hallitus, joka myös ratkaisee sääntöjen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet.