LOUNAIS-HÄMEEN LINTUHARRASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

Yleisiä säännöksiä

Yhdistyksen nimi on Lounais-Hämeen Lintuharrastajat ry (Ornithological Society of Southwest Häme) ja kotipaikka Forssan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on Lounais-Häme (Forssa, Humppila, Jokioinen, Somero, Tammela, Urjala ja Ypäjä)

Yhdistys on BirdLife Suomi r.y:n jäsen ja sen sääntöjen tarkoittama paikallisyhdistys.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lintuharrastusta ja lintujen suojelua sekä toimia alueen lintuharrastajien yhdyssiteenä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous- ja esitelmätilaisuuksia sekä retkiä, ylläpitää yhdistyksen internet-sivustoa sekä osallistuu linnustoa koskeviin tutkimuksiin.


Toimintansa ylläpitämiseksi yhdistys voi hankkia varoja jäsenmaksuin, keräyksin ja anomalla apurahoja. Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä voi hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi myydä kannatustuotteita ja lintuharrastukseen tarvittavia välineitä, tehdä tilauksesta linnustoselvityksiä, järjestää maksullisia opastettuja linturetkiä sekä hankkia varoja muilla näihin verrattavilla tavoilla.

Jäsenyys

Yhdistykseen voi liittyä jäseneksi henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä. Yhdistyksessä voi olla varsinaisia jäseniä, nuoriso-, opiskelija- ja perhejäseniä. Nuorisojäseneksi voi liittyä alle 18-vuotias henkilö ja opiskelijajäseneksi päätoiminen opiskelija. Muut samassa taloudessa varsinaisen jäsenen, nuoriso- tai opiskelijajäsenen kanssa asuvat voivat liittyä perhejäseniksi. Henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka kannattaa yhdistyksen tarkoitusperiä, voi liittyä kannattajajäseneksi.

Edellä mainitut jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Lisäksi kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on merkittävästi edistänyt yhdistyksen tarkoituksen mukaista toimintaa tai tukenut yhdistystä merkittävästi.

Jäsenmaksut

Jäsenmaksujen suuruudet määrää yhdistyksen syyskokous. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä eroamisestaan yhdistyslain mukaisen ilmoituksen. Jäsen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä. Vuosikokous voi hallituksen ehdotuksesta erottaa jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai vahingoittaa yhdistyksen toimintaa, jos vähintään 2/3 annetuista äänistä puoltaa erottamista.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä, joista kaksi on vuosittain erovuorossa, ensimmäisen kerran arvan nojalla. Mikäli hallituksen jäsenen tehtävä tulee kesken toimikauden avoimeksi, voidaan syys- tai kevätkokouksessa hänen tilalleen valita uusi hallituksen jäsen siten kuin 11§ määrätään. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan sekä mahdolliset muut toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi muuta jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi puheenjohtajan kanta.

Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

Tilit

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle kahden viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

Yhdistyksen kokoukset

10§

Kokouskutsut vuosi- ja syyskokoukseen julkaistaan BirdLife Suomi ry:n julkaisemassa jäsenlehdessä ja/tai yhdistyksen kotisivuilla viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

11§

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi

ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen asialista

5. Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.

6. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään

tilinpäätöksen vahvistamisesta.

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vanhalle hallitukselle.

8. Valitaan tarvittaessa hallituksen jäsen sellaisen hallituksen jäsenen tilalle, jonka tehtävä on hallituksesta

eroamisen tai muun sellaisen syyn vuoksi päättynyt kesken toimikauden.

9. Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat asiat.

10. Kokouksen päättäminen.


Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen asialista

5. Käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

6. Käsitellään talousarvio seuraavalle toimintavuodelle.

7. Määrätään jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi toimintavuodeksi.

8. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi.

9. Valitaan muut hallituksen jäsenet seuraavaksi toimintavuodeksi sekä tarvittaessa valitaan

hallituksen jäsen sellaisen hallituksen jäsenen tilalle, jonka tehtävä on hallituksesta

eroamisen tai muun sellaisen syyn vuoksi päättynyt kesken toimikauden.

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.

11. Valitaan yhdistyksen edustajat BirdLife Suomen edustajistoon sikäli kun sanotun

yhdistyksen säännöt valintaa edellyttävät sekä niihin järjestöihin, joihin yhdistys kuuluu.

12. Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat asiat.

13. Kokouksen päättäminen.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syykokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§

Varsinaisella jäsenellä, yli 12-vuotiaalla nuorisojäsenellä, perhejäsenellä ja kunniajäsenellä on äänestyksissä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

13§

Äänestyksissä päätökseksi tulee se ehdotus, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa tulos ratkaistaan arvalla.

14§

Ylimääräisiä kokouksia pidetään hallituksen harkinnan mukaan tai jos vähintään 1/10 jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityistä asiaa varten pyytää. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle 30 päivän kuluessa kirjallisen vaatimuksen saapumisesta.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkautuminen

15§

Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös on tehtävä vuosikokouksessa sen jälkeen, kun hallitus on asian käsitellyt, ja se vaatii hyväksytyksi tullakseen vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä.

16§

Mikäli yhdistys puretaan, käytetään sen säästyneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen päämääriä edistävään tarkoitukseen. Päätös yhdistyksen purkamisesta on pätevä, jos vähintään ¾ annetuista äänistä on sitä kannattanut kahdessa perättäisessä kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kaksi viikkoa.

Muuta

17§

Muutoin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.