Mielipide 27.1.2012

Mielipide Forssan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVA)

Mielipiteessään LHLH ry toteaa YVA:n antavan liian myönteisen kuvan hankkeen vaikutuksista linnustolle ja hankealuetta ympäröiville lintualueille. YVA:aa varten tehtyjen linnustoselvitysten puutteina voi pitää mm. muutonseurannan lyhyttä kestoa sekä yömuuton jättämistä seurannan ulkopuolelle. Pesimälinnuston kartoittamisen heikkous on sen suppeus; pesimälinnustoa on selvitetty vain tuulivoimaloiden sijoituspaikoilta ja voimaloiden väliset alueet on jätetty kartoittamatta.